Галицький сайт
Середа, 23.05.2018, 11:17

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 2
Гості: 2
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 5


Менеджмент персоналу 2
Головна » Файли » Шпаргалки

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 20.06.2009, 20:41
1. Метод, методологія, методика.
2. Сутність менеджменту персоналу й напрями його розвитку.
3. Менеджмент персоналу як об'єктивне соціальне явище та сфера професійної діяльності. 
4. Цілі та функції МП.
5. Об’єкти та суб’єкти МП.
6. Принципи та засоби МП.
7. Зв'язки менеджменту персоналу з внутрішнім і зовнішнім середовищем організації.
8. Продукт (результат) менеджменту персоналу
9. Мета, завдання, предмет, об”єкт навчальної дисципліни МП.
10. Взаємозв”язки дисципліни МП з іншими навчальними дисциплінами
11. Менеджмент персоналу як предмет наукових досліджень.
12. Ключові поняття МП : менеджменнт, персонал, організація.
13.Організація як соціальний інститут і об'єкт менеджменту.
14. Спільна праця в організації її переваги та недоліки у порівнянні з індивідуальною працею
15. Об”єктивна необхідність управління спільною працею.
16. Персонал організації та його структура.
17. Основні якісні характеристики персоналу.
18.Зміст і завдання стратегії та політики менеджменту персоналу організації.
19. Характеристика пасивної політики МП.
20. Характеристика реактивної політики МП.
21. Характеристика превентивної політики МП.
22. Характеристика активної політики МП.
23. Відкрита та закрита політика МП.
24. Зовнішні та внутрішні чинники стратегії та політики менеджменту персоналу. 25. Механізм реалізації стратегії та політики менеджменту персоналу
26.. Принципи стратегії та політики менеджменту персоналу.
27. Залежність стратегії та політики менеджменту персоналу від генеральної стратегії розвитку організації 
28. Характеристика та відмінності в політиці менеджменту персоналу в умовах бюрократичної та патерналістичної моделей ринку.
29.Нормативно-правова база менеджменту персоналу.
30.Кодекс законів про працю України та його значення в мене¬джменті персоналу.
31. Закон України «Про оплату праці» та його значення в мене¬джменті персоналу.
32. Закон України «Про охо¬рону праці» та його значення в менеджменті персоналу
33. Структура і призначення «Класифікатора професій ДК 003-95».
34. Документи, які належать до нормативно-правової бази МП та розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання: 
35.Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.
36. Структура і призначення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
37. Призначення міжгалузевих норм та нормативів.
38. Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці (МОП).
39. Документи, які належать до науково-методичного забезпечення МП і розробляються керівництвом організації для внутрішнього використання.
40. Сутність понять „інформаційне забезпечення” та „інформаційна система МП”. 
41. Відмінність між даними та інформацією. Вимоги, яким повинна відповідати інформація. 
42. Розподіл ролей між лінійними керівниками та службою персоналу у вирішенні завдань менеджменту персоналу.
43. Основні тенденції у галузі менеджменту персоналу, характерні для зарубіжних фірм та компаній.
44. Матеріально-технічне забезпечення менеджменту персоналу.
45. Фінансове забезпечення менеджменту персоналу. Джезаохочення найманих працівників.рела коштів на оплату праці та інші форми матеріального 
46. Знання керівниками основ психології менеджменту – необхідна передумова ефективного управління спільною діяльністю.
47. Сутність функцій і ролей, які виконує керівник.
48. Особисті якості керівника, вимоги до нього як до лідера. 
49. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. 
50. Потреби та ціннісні орієнтації працівників, урахування їх у процесі мотивації трудової поведінки.
51. Сутність понять „комунікація” і „спілкування”. 
52. Компоненти структури спілкування.
53. Функції спілкування в управлінні персоналом.
54. Сутність зворотного зв’язку, його значення для ефективного управління.
55. Стресові фактори й управління ними.
56. Типи та основні причини конфліктів в організації. 
57. Управління конфліктною ситуацією.
58. Формування позитивного соціально-психологічного клімату. 
59. Соціально-психологічні резерви колективу та методи їх використання для підвищення ефективності діяльності організації. 
60. Специфіка діяльності служб персоналу у ринкових умовах. 
61. Роль служби персоналу у формуванні конкурентоспроможного персоналу.
62. Структура служби персоналу. 
63. Функції та завдання служби персоналу. 
64. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації.
65. Права, обов’язки й відповідальність керівника служби персоналу.
66. Професійно-кваліфікаційні вимоги до сучасного керівника служби персоналу.
67. Номенклатура справ з кадрового діловодства. 
68. Склад кадрової документації та її призначення.
69. Документаційне забезпечення руху кадрів. 
70. Основні вимоги до складу та ведення особових справ працівників підприємства.
71. Правила заповнення, ведення та зберігання трудових книжок працівників в організації.
72. Сутність та призначення штатно-посадової та алфавітної книг у діяльності служби персоналу.
73. Комп'ютеризація кадрового діловодства.
74. Об’єктивні й суб’єктивні чинники зміни потреб організації у персоналі.
75. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації у персоналі.
76. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. 
77. Сутність штатно-номенклатурного та балансового методів визначення потреб організації у персоналі. 
78. Сутність нормативного методу визначення потреб організації у персоналі. 
79. Сутність методів екстраполяції, експертних оцінок та математичного моделювання.
80. Зовнішній та внутрішній ринки праці як джерела поповнення й оновлення персоналу. 
81.Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх джерел поповнення й оновлення персоналу. 
82.Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.
83. Методи професійного під¬бору персоналу.
84.Співбесіда з кандидатом.
85.Тестові випробування як метод оцінювання кандадатів на робочі місця
86.Графологічна експертиза як метод оцінювання кандидатів на вакантні робочі місця
87.Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспро¬можності. 
88. Сутність, соціально-економічне значення і завдання роз¬витку персоналу. 
89.Основні положення концепції людського капіталу.
90. Сутність та ступені професійно – технічної освіти
91. Первинна професійна підготовка робітників на виробни цтві
92. Первинна професійна підготовка персоналу у вищих навчалних закладах
93. Форми підвищення кваліфікації та перепідготовка робітників. 
94. Післядипломна освіта керівників, професіоналів і фахівців.
95. Основні риси програми «Ма¬гістр бізнес-адміністрування» (МВА). 
96. Система неперервного на¬вчання персоналу.
97. Сутність, значення та організація планування трудової кар'єри. 
98.Планування й організа¬ція професійно-кваліфікаційного просування робітників. 
99.Професій¬но-кваліфікаційне просування керівників, професіоналів і фахівців.
100.Створення й підготовка резерву на заміщення вакантних посад керівників.
101. Поняття, види та фактори руху персоналу.
102.Позитивні та негативні наслідки плинності персрналу 
103.Показники обороту, плинності та стабільності персо¬налу, методи їх визначення.
104.Основні процеси руху персоналу: уведення в посаду, адапта¬ція, професійні переміщення, підвищення по службі, пониження посади, звільнення.
105. Розкрити сутність процесу уведення в посаду
106. Сутність, види та етапи адаптації
107. Типи переміщень працівників
108.Абсентеїзм, його причини, економічні наслідки і методи регулювання.
109.Підстави для припинення трудової угоди
110 Наслідки та практи¬чні дії роботодавців за умов скорочення працівників.
111.Система за¬ходів пристосування персоналу до економічних змін. 
112. Практика пристосування персоналу до економічних змін у зарубіжних фір¬мах та компаніях.
113. Методи розрахунку втрат від надмірного руху та звільнення працівників.
114. Значення та завдання регулювання трудової діяльності персо¬налу організації.
115.Чинники ефективності діяльності організації.
116. Сутність та значення визначення мети діяльності структурного підрозділу
117. Сутність та значення планування діяльності трудового колективу.
118.Кадрове та нормативно – правове забезпечення ефективності діяльності персоналу
119. Організаційно – економічне та інженерно – технічне забезпечення ефективності діяльності персоналу
120. Значення ресурсного забезпечення трудової діяльності персоналу для підтримання встановленого ритму виробництва.
121. Сутність поточного обслуговування та оперативного регулювання виробничих і трудових процесів.
122. Облік, контроль та оцінювання результатів діяльності.
123. Сутність і значення адміністративних методів управління персоналом.
124. Сутність і значення економічних методів управління персоналом.
125. Сутність і значення правових методів управління персоналом.
126. Сутність і значення соціально-психологічних методів управління персоналом.
127. Сутність і значення регламентування посадових обов’язків.
128. Засоби регламентування діяльності першого керівника організації та його заступників. 
129. Засоби регламентування діяльності структурних підрозділів.
130. Засоби регламентування діяльності посадових осіб. 
131. Зміст і призначення Правил внутрішнього трудового розпорядку.
132. Сутність і значення робочого часу як універсальної міри кількості праці.
133. Законодавство України про регулювання робочого часу і відпусток. 
134. Регулювання робочого часу протягом тижня.
135. Законодавче обмеження робочого часу для окремих категорій персоналу.
136. Обмеження роботи в нічний час, у вихідні та святкові дні. 
137. Робота в надурочний час. 
138. Законодавче регулювання тривалості відпусток.
139. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу в конкретній організації.
140. Регулювання режимів праці й відпочинку протягом зміни, доби, тижня та року. 
141. Гнучкі режими праці.
142. Методи аналізу ефективності використання робочого часу. 
143. Фотографія робочого дня.
144. Поняття та значення умов праці в організації. 
145. Фактори умов праці та їх вплив на здоров’я, працездатність людини, продуктивність праці та інші економічні показники. 
146. Характеристика елементів умов праці. 
147. Державне регулювання умов праці. 
148. Гігієнічна класифікація умов праці. 
149. Оцінювання умов праці на виробництві. 
150. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.
151. Основні напрями поліпшення умов праці на виробництві. 
152. Економічні та соціальні показники оцінювання ефективності заходів з удосконалення умов праці.
153. Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. 
154. Сутність та завдання оцінювання персоналу. 
155. Етапи процесу оцінювання персоналу. 
156. Система оцінки персоналу та її види. 
157. Модель комплексної оцінки персоналу.
158. Методи оцінювання персоналу.
159. Сутність і переваги оцінки персоналу за досягненням поставлених цілей.
160. Атестація керівників, професіоналів і фахівців. 
161. Центри оцінки персоналу, їх переваги у порівнянні з іншими методами оцінювання персоналу.
162. Місце мотивації персоналу в системі ринкових відносин.
163. Потреби людини як основна ланка мотивації персоналу, їх класифікація.
164. Сутність, значення і взаємозв’язок категорій „мотив”, „інтерес”, „стимул” і „стимулювання”. 
165. Сучасні трактування сутності мотивації персоналу.
166. Матеріальна мотивація трудової діяльності: сутність, основні положення і значення. 
167. Чинники, які впливають на рівень матеріальної мотивації. 
168. Еволюція політики доходів і її вплив на стан матеріальної мотивації. 
169. Взаємозв’язок заробітної плати, ефективності та доходів.
170. Сутність та функції заробітної плати. 
171. Чинники диференціації заробітної плати. 
172. Основні складові організації заробітної плати за умов ринкової системи господарювання.
173. Тарифна система оплати праці та її місце в мотиваційному механізмі. 
174.Вдосконалення тарифних умов оплати праці керівників,професіоналів,фахівців і робітників за традиційного підходу до побудови їх.
178.Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати
179.Роль систем оплати праці в посиленні в посиленні мотивації трудової діяльності
180.Класифікація систем заробітної плати
182.Преміальне положення :структура,вимоги до побудови
184. Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності.
185. Об'єктивні передумови виникнення соціального партнерства та чинники його розвитку. В ХІХ столітті виникли дві 
186. Роль Міжнародної організації праці (МОП) в розвитку соціального партнерства.
187. Основні міжнародні норми з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.
188. Сутність та значення соціального партнерства.
189. Форми та принципи соціального партнерства.
190. Роботодавці та наймані працівники як основні сторони соціального партнерства. 
191. Функції держави у соціальному партнерстві.
192. Суб’єкти соціального партнерства.
193. Колективний договір як форма оптимізації інтересів соціальних партнерів. 
194. Зміст колективного договору та відповідальність за його невиконання
195. Виробнича демократія як складова форм соціального партнерства.
196. Загальні засади ефективності в економіці та управ
197. Сутність понять «ефект», «ефективність», «ефективність менеджменту персоналу».
198. Групи витрат роботодавців на персонал.
199. Сутність та показники організаційної ефективності менеджменту персоналу.
200. Суть та показники економічної ефективності менеджменту персоналу. 
201. Суть методу порівняння в аналізі економічної ефективності менеджменті персоналу.
202. Суть та показники соціальної ефективності менеджменту персоналу

Категорія: Шпаргалки | Додав: galsite
Переглядів: 2919 | Завантажень: 117 | Коментарі: 12 | Рейтинг: 4.2/6 |
Всього коментарів: 121 2 »
05.03.2012 Спам
12. Лилия
123

10.12.2011 Спам
11. olesya
cyпер

18.04.2011 Спам
10. альбина
класные шпоры

26.01.2011 Спам
9. Юля
ok

24.01.2011 Спам
8. Юля
хорошие вопросы

22.11.2010 Спам
7. ольга
классный сайт, можно много чего найти

23.10.2010 Спам
6. Наталия
O"K

21.09.2010 Спам
5. julia
класс

12.05.2010 Спам
4. дима
kjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

20.01.2010 Спам
3. alina
хороший перечнь

1-10 11-12
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018