Галицький сайт
Субота, 17.02.2018, 21:42

Офіційний сайт Галицьких студентів

Меню сайту

Розділи новин

Файли [17]
Шпаргалки [187]
Шпаргалки з різних дисциплін
Книги і підручники [190]
Книги з права [30]
право
МАУП серія "Психологія" [19]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Психологія”
МАУП Серія „Соціологія” [25]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Соціологія”
Управління [3]
Довідники [15]
українською мовою
Порадники [11]
українська мова
МАУП серія "Гуманітарні та природничі дисципліни" [28]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія «гуманітарні та природничі дисципліни”
МАУП Серія „Менеджмент організацій” [49]
Тематична бібліотека електронних видань МАУП Серія „Менеджмент організацій”
Розділи [89]
По курсах [135]
Матеріали погруповані по курсах
Форми [155]
Бланки [14]

Реєстрація

Вітаю Вас, Гість!

Пошук

Друзі сайту

Реклама

Замовляйте рекламу на Галицькому сайті!!!!

Статистика


Онлайн разом: 1
Гості: 1
Користувачі: 0

Міні-чат

Наше опитування

Чи задоволені ви отриманням безвізу Україною?
Всіх відповідей: 3


Шпори з філософії, логіки і релігієзнавства
Головна » Файли » Шпаргалки

Для завантаження потрібно зареєструватися

[ ] 23.01.2009, 10:07
http://depositfiles.com/files/6ik9ujcts 

Релігієзнавство
1. Предмет релігієзнавство, його місце в системі філософського знання
2. Поняття релігія.
4. Багатоманітність релігій та їх класифікація.
5. Ранні релігійні вірування.
6. Релігія Стародавнього Єгипту.
7. Релігія Стародавніх греків.
8. Релігія стародавніх римлян.
9. ведичні релігії Стародавньої Індії
10.Індуїзм.
11. Буддизм.
12. Баптизм
13. Конфуціанство.
14. Даосизм
15. Релігійні уявлення стародавніх слов’ян
16. Іудаїзм.
17. Виникнення та ранній період християнства, його догматика.
18. Православ’я, його догматика.
19.Католицизм, його догматика.
20. Реформація та виникнення протестантизму.
21. Християнська церква в Київській Русі.
22.Уніатська (греко-католицька) церква
23.Іслам, його догматика та особливості сучасного етапу розвитку.
24.Протестантизм.
25. Свобода совісті у сучасній Україні
26. Новітні релігійні течії.
27.Зороастризм.
28.Проблема класифікації релігій.
29. Язичництво.
30. Екуменізм в сучасному світі.

Логіка
1.Предмет логіки, логічна культура мислення
2. Основні історичні етапи розвитку логіки.
3. Аристотель як фундатор формальної логіки.
4.Поняття, їх види.
5.Правило оберненого співвідношення між змістом і обсягом понять:
6.Відношення між поняттями
7.Правила визначення понять
8.Операція доповнення поняття
9.Поділ понять (дихотомічний) і за видовою ознакою
10. Правила поділу понять.
11. Способи і правила визначення понять
12. Прості судження та їх видиєне є.
13. Атрибутивні судження, їх класифікація.
14.Правила логічного квадрату.
15.Складні судження, їх види.
16.Види суджень за якістю та кількістю.
17.Модальні судження
18.Основні закони логіки
19.Умовиводи, їх види
20. Безпосередні умовиводи (БУ)
21.Категоричний силогізм (КС)
22.Основні фігури категоричного силогізму
23.Модуси категоричного силогізму
24.Умовно-категоричний силогізм
25.Розділово-категоричний силогізм
26.Полісилгізми
27.Індуктивні умовиводи
28.Аналогія, її різновиди
29.Доведення і спростування
30. Мислення і мова
1-Зародження філософської думки у Стародавній Індії.
2-Основні філософські школи Стародавнього Китаю.
3-Основні риси і етапи розвитку античної філософії.
4-Антична філософія: космоцентризм.
5-„Лінія Платона” і „лінія Демокрита” в філософії античності.
6-„Наївний матеріалізм” філософів мілетської школи.
7-Стихійна діалектика (Геракліт)
8-Софісти
9-Етика Сократа.
10-Ідеальна держава Платона
11-Аристотель як систематизатор античної філософії і логіки.
12-Етика стоїків.
13-Основні риси філософії Середньовіччя.
14-Апологетика: примат віри.
15-Патристика: віра для розуміння.
16-Схоластика: проблема універсалій(номіналізм та реалізм)
17-Томізм та проблема гармонії віри з розумом.
18-Основні риси філософії Відродження.
19-Діалектика доби відродження(М.Кузанський).
20-Філософія Реформації ( М. Лютер, Ж. Кальвін)
21-Натурфілософія доби Відродження.
22-Основні риси філософії Нового часу.
23-Емпірична філософія Ф.Бекона.
24-Що таке «Новий Органон» і «Нова Атлантида» у Ф. Бекона.
25-Раціоналізм і дуалізм філософських поглядів Р.Декарта.
26-Соціально – філософська концепція Т. Гоббса.
27-Натуралістичний пантеїзм Б. Спінози.
28-Монадологія В. Лейбніца
29-Британське просвітництво (Дж. Локк).
30-Французьке просвітництво (Ж.-Ж. Руссо, Волбтер).
31-Агностицизм філософії І. Канта
32-Етичні погляди І. Канта. "Категоричний імператив".
33-Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха.
34-Релігійна філософія. Неотомізм.
34а-Позитивізм і неопозитивізм
35-Психоаналіз та неофрейдизм.
35а-Екзистенціалізм
36-Філософія Київської Русі
36а-Герменевтика
37-Закон взаємного переходу кількісних і якісних змін..
38-Філософське вчення Г.С.Сковороди.
39-«Філософія серця» Григорія Сковороди
40-Філософські ідеї Т.Г.Шевченка.
41-"Філософія серця" П.Юркевича.
42-І.Я.Франко про українську національну ідею.
43-Філософські погляди В.І.Вернадського.
44-Соціальне прогнозування.
45-Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
46-Філософія як світогляд
47-Історичні типи світогляду
48-Проблема визначення предмету філософії
49-Основні функції філософії.
50-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
51-Поняття матерії.
52-Рух, основні його форми і властивості
53-Свідомость, як вища форма відображення дійсності
54-Вихідні принципи пізнання
55-Чуттєве пізнання, йогоформи
56-Логічне пізнання, його форми.
57-Істина як процес
58-Критерії істини
59-Інтуїція, її різновиди.
60-Емпіричні і теоретичні методи пізнання
61-Основні поняття і завдання праксеології
62-Сутність людини, сенс її життя.
63-Проблема свободи і відповідальності людини
64-Філософська антропологія
65-Історичний матеріалізм як соц філософія марксизму.
66-Роль народонаселення і природних умов в роз-ку суспільства
67-Формаційна теорія суспільного розвитку(К.Маркс)
68-Цивілізаційні моделі розвитку суспільства
69-Сутність духовного життя суспільствасуспільна свідомість.
70-Поняття суспільної свідомості, її структура
71-Правова свідомість
72-Хрuстuянська мораль i господарська дiяльнiсть.
73-Методологія, рівні методологічного знання.
74-Методології загальнонаукового рівня системний аналіз, синергетика тощо) (22)
75-Парадигма ,стиль мислення , наукова картина світу.
76-Основні принципи діалектики
77-Категорії діалектики
78-Діалектика і її альтернативи
79-Закон єдності і боротьби протилежностей в діалектиці.
80-Натурфілософія доби Відродження.
81-Філософія французького матеріалізму.
82-Філософія Фіхте і Шеллінга.
83-Філософська думка укр.диаспори – Д.Чижевський,.Липинський.
84-Закони взаємопереходу кількісних та якісних змін у діалектиці.
85-Закон заперечення заперечення у діалектиці.
86-Категорії окремого та загального у філософії.
87-Категорії форми та змісту у філософії.
88-Категорії явища та сутності у філософії.
89-Проблема причинності, характер і види причинних зв’язків.
90-Проблема сутності людини у філософії, людина як цілісність.
91-Поняття практики у філософії.
92-Проблема пізнання в філософії.
93-Наука як гносеологічний та соціальний феномен.
94-Проблема єдності чуттєвого та раціонального пізнання. Сенсуалізм та раціоналізм.
95-Проблема соціального пізнання, його специфіка.
96-Загальнологічні методи пізнання.
97-Поняття суспільно-економічної формації, його місце в історії філософії.
98-Суспільство як феномен, проблеми його осмислення у філософії.
99-Роль потреб, інтересів та ціннос-тей в житті людини та сустпільства.
100-Проблема соціального прогреса та його критерії.
101-Проблема життя та смерті в філософії, життя як цінність.
102-Поняття випадковості та необхідності, можливості та необхідності.
103-Філософія неотомізму – історія та проблема.
104-Неотомізм
105-Ділектика, як метод філософії.
106-Філософія Стародавньої Греції.
107-Філософське вчення Платона.
108-Філософія Арістотеля.
109-Західноєвропейська середньовічна філософія. Боротьба реалізму та номіналізму
110-Філософське вчення Фоми Аквінського.
111-Філософське вчення Р.Декарта
112-Філософське вчення Ф.БЕКОНА.
113-Філософське вчення Б.Спінози.
114-Проблема людини у філософії Французського Просвітництва (ФП).
115-Філософське вчення Канта.
116-Філософське вчення Гегеля, супереч-ність між його методом та системою.
117-Філософське вчення Феєрбаха (Ф).
118-К.Маркс про відчуження праці.
119-Ідеї матеріалізму та діалектики в роботах Ф.Енгельса.
120-Філософські ідеї у працях Леніна.
121-Філософська думка Київської Русі.
122-Філософські погляди Г.Сковороди.
123-І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський про укр.ідею.
124-Філософські аогляди Т.Шевченка та його роль в становленні української ідеї.
125-Проблема людини у філософських вченнях Соловйова (С) та Бердяєва (Б).
126-Філософія неопозитивізму – історія та проблеми.
127-Філософія екзистенціалізму (Е) – історія та проблеми.
128-Роль Києво-Могилянської академії у розвитку української філософії.
129-Філософське значення психоаналізу (П).
130-Філосовські погляди Юркевича.
131-Соц.-філ.погляди ідеологів Кирило-Мефодіївського Братства.
132-Герменевтика, як метод філософії.
133-Предмет та призначення філософії.
134-Поняятя світогляду, його функції та історичні типи.
135-Поняття природи, його філософське осмислення.
136-Поняття буття, проблеми його філософського осмислення.
137-Система діалектики: принципи, закони, категорії
138-Поняття матерії. Місце матеріалізму в історії філософії.
139-Закон єдності та боротьби протилежностей в діалектиці.
140-Поняття свідомості, її структури та функції
141-Наукове пізнання, його специфіка, рівні та форми організації
142-Поняття істини, її абсолютність та відносність
143-Поняття суспільної свідомості(СС), її структура.
144-Людина, як індивід, індувідуальність, особа та особистість.
145-Феномен релігії, його осмислення в філософії.

Категорія: Шпаргалки | Додав: galsite
Переглядів: 12493 | Завантажень: 250 | Коментарі: 33 | Рейтинг: 4.6/5 |
Всього коментарів: 321 2 3 4 »
19.12.2011 Спам
32. алла
дякую

07.06.2011 Спам
31. Nastia
Спасибо)))

17.05.2011 Спам
30. ivanka
Cool!

21.01.2011 Спам
29. Оксана
шпори з філософії, релігії, логіки

19.01.2011 Спам
28. люда
дякую

13.12.2010 Спам
27. Julia
класс

25.11.2010 Спам
26. Олічка
,:)

21.04.2010 Спам
25. Аня
класний сайт!!!все що треба!!!

12.04.2010 Спам
24. мар'яна
надіюся те , що треба

18.03.2010 Спам
23. Nina
Супер!

1-10 11-20 21-30 31-32
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Copyright Asket © 2018